ACTIELIJN 1

Werkgeversdienstverlening

Op korte termijn moeten die openstaande vacatures opgevuld worden. Maar op de lange termijn moet er ook iets veranderen. De dienstverlening aan werkgevers moet beter. Overheid, werkgevers en onderwijs moeten de handen ineen slaan.

Focus op samen leren en kennisdelen

Interview met Bart de Bart (bestuurslid MKB Den Haag) en Brigitte Grootveld (VNO-NCW West )

Het grote thema op dit moment is de mismatch op de arbeidsmarkt en het mobiliseren, toeleiden en ontwikkelen van het onbenut arbeidspotentieel. De zoektocht van bedrijven naar personeel is ondanks corona alleen maar groter geworden. Welke lessen zijn geleerd van Perspectief op Werk (PoW), welke resultaten zijn er al behaald en hoe ziet de toekomst eruit? Bart de Bart en Brigitte Grootveld vertellen samen over de noodzaak van samenwerken.

Bart: “De reden voor de start van PoW was het dreigend tekort aan geschikte mensen op de arbeidsmarkt. Daarbinnen vormt de mismatch op de arbeidsmarkt het grootste thema. Hoe is dat mogelijk? Er is een grote pool aan onbenut arbeidspotentieel en we zijn benieuwd hoe deze er uitziet. Werkgevers staan te springen om mensen en is driftig op zoek naar passend personeel. Voor mij ligt de focus op een goede samenwerking tussen MKB, UWV Werkbedrijf en gemeenten om kandidaat en werkgever zo goed mogelijk te bedienen. Hierbij staan kansberoepen en de vraag van werkgevers centraal als banenmotor van onze regio.

Het is goed om met elkaar in gesprek te blijven en met de kennis en ervaringen vanuit PoW, en nu ook het Regionaal Mobiliteitsteam, kunnen we wat mij betreft aan de slag.”

Geleerde lessen vanuit PoW

Brigitte: “We hebben de afgelopen periode geleerd dat je door samen te werken organisaties en personen sneller leert kennen. Daardoor voer je gemakkelijker gesprekken, spreek je je eigen verwachtingen eerder uit en stuur je sneller bij. En nog mooier: je hebt een gezamenlijk doel dat aansluit op ieders eigen doel. Dat is essentieel om te groeien en stappen te zetten. Door samen concrete projecten uit te voeren leer je sneller dan dat je alleen met elkaar praat. Door bijvoorbeeld samen een evenement te organiseren, kun je zien wat er gebeurt. Een belangrijke voorwaarde is wel dat er ruimte is om fouten te mogen maken. Waarom lukte het wel of niet? Daarvan kan je gezamenlijk leren.”

Brigitte

‘Door samen concrete projecten uit te voeren leer je sneller dan dat je alleen met elkaar praat’

Brigitte Grootveld

Resultaten

Brigitte: “Bij aanvang van het project was het doel: afzonderlijk resultaten te behalen en te monitoren. Bijvoorbeeld een werkambassadeur die informatie ophaalt, de businesscoach coacht, er wordt een netwerk opgebouwd, enzovoorts. Per onderdeel kunnen we resultaten benoemen, maar een mooi bijkomend voordeel is dat de onderdelen op elkaar aansluiten en elkaar daardoor versterken. We stelden de doelen steeds bij en pasten de vragen op elkaar aan. Ik vind het echt heel fijn dat ik nu de telefoon kan pakken als ik iemand wil spreken. We kennen elkaar veel beter, weten wat ieders kwaliteit is en wat daarvan de toegevoegde waarde is.”

Rondetafelgesprek over de toekomst

Bart: “We hebben in de stuurgroep van het regionale werkbedrijf het besluit genomen om een verkenning te gaan doen over de samenwerking in de toekomst na PoW. En ook hoe de uitvoering van begeleiding naar werk eruit moet gaan zien.

Belangrijk is dat we dit op een gelijkwaardige manier doen. De werkgeversorganisaties hebben een bestuurlijke plek aan die tafel nodig, zeggenschap in de uitvoering en een rol als medebeslissers over de gehele samenwerking. Tijdens het rondetafelgesprek in maart 2022 bespraken we met elkaar de geleerde lessen. Ook komt het belang om op deze gestructureerde manier met elkaar te blijven werken aan bod. Twee thema’s staan hier centraal. Het eerste is het maken van de match tussen kandidaat en werkgever. En het andere is dat de werkgevers die nu beroepsgericht mensen opleiden, die kennis blijven overdragen. Dit is (gelijkwaardig) aanvullend op het bestaande aanbod van de vakgerichte opleiders zoals het ROC Mondriaan.”

Bart de Bart, bestuurslid MKB Den Haag, vertegenwoordigt de werkgevers binnen het regionaal werkbedrijf Haaglanden als ook binnen het Regionaal Mobiliteitsteam (RMT) Haaglanden. Brigitte Grootveld is projectleider PoW vanuit VNO-NCW West.