Interview

Martijn Middelkamp

Martijn Middelkamp (rechts op de foto) is manager binnen Den Haag Werkt en voorzitter Stuurgroep Regionaal Werkbedrijf arbeidsmarktregio Haaglanden. Hij is vanaf de start betrokken bij Perspectief op Werk en weet als geen ander wat er in de afgelopen twee jaar is veranderd en wat er in de toekomst doorgepakt moet worden om samen het verschil te maken binnen huidige arbeidsmarkt in Haaglanden.

Als je terugkijkt op de afgelopen twee jaar, wat is jou dan het meest bijgebleven?

“Vanuit de rol van centrumgemeente van de arbeidsmarktregio hebben we de opdracht om het vormgeven en ontwikkelen van de arbeidsmarktregio te faciliteren en aan te jagen. Wij zijn het gesprek gestart om tot een concrete agenda te komen voor PoW. PoW kende de minimale randvoorwaarde voor een samenwerking tussen overheid en werkgeversorganisaties. Om de bestaande regionale samenwerking te versterken stelde PoW middelen beschikbaar. Daarin hebben we echt een mooie beweging in gemaakt. Deze extra middelen hebben we ingezet om in plaats van alleen te praten, daadwerkelijk met elkaar aan de slag te gaan. Hierdoor zijn we nog beter gaan samenwerken en hebben we elkaar nog beter als partners leren kennen.”

Wat is er in twee jaar veranderd, kijkend naar de samenwerking tussen de verschillende partners op de arbeidsmarkt? Hoe zag die samenwerking er vóór Perspectief op Werk uit en hoe kijk je nu tegen de samenwerking aan?

“Vóór PoW hadden wij al het regionale Werkbedrijf Haaglanden; een bestuurlijk platform gevormd door de gemeenten, UWV, werkgevers (organisaties) en werknemersorganisaties. Hier lag de focus op het realiseren van 125.000 extra baanafspraken voor mensen met een beperking. Daarnaast bestaat er in de regio Haaglanden al jaren een netwerkstructuur tussen de gemeenten en het UWV onder het label WSP Haaglanden. Hier werken uitvoeringsorganisaties samen om vraag en aanbod op de arbeidsmarkt bij elkaar te brengen. Met PoW is dit nu verbreed met onderwijsorganisaties als ROC Mondriaan, Speciaal Onderwijs en SBB. Wij nemen gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor het gehele functioneren van de arbeidsmarkt met de focus op de meest kwetsbare groepen en inclusie. Die ingeslagen weg bleek met de komst van corona nog crucialer. Ook landelijk is een vergelijkbare beweging gemaakt met het opzetten van 35 regionale mobiliteitsteams (RMT’s). Deze RMT’s staan zowel bedrijven, zzp’ers als burgers bij die als gevolg van corona in de problemen zijn gekomen. Met name op het gebied van advies, scholing en begeleiding naar nieuw werk. Alle partijen werken samen om die werkgever of burger vanuit één centrale plek te bedienen in de breedste zin van de dienstverlening. Daar ben ik heel blij mee.”

Als je één issue, dat nu nog belemmerend werkt om tot een betere aansluiting van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt te kunnen komen, morgen zou kunnen oplossen, welke zou dat dan zijn en waarom?

“Er zijn twee issues die ik belangrijk vind. De eerste is de wet- en regelgeving rondom het delen van persoonsgegevens. Indien je als arbeidsmarktregio in samenwerking met verschillende uitvoeringsorganisaties dienstverlening wil aanbieden aan burgers en werkgevers, dan is het voor zowel vanuit de dienstverlening als voor burgers en werkgevers heel frustrerend als de gegevens niet met elkaar gedeeld kunnen worden. Als je bijvoorbeeld vanuit een WW-uitkering in een bijstandsuitkering terechtkomt, dan moet je een intake opnieuw doen. Wel is er enige verruiming ontstaan vanuit het RMT. Dit zie ik als winst, maar lang geen oplossing voor dit probleem. Het tweede issue is tijdelijke financiering. Vanuit PoW en verschillende coronagelden is er tijdelijk geld beschikbaar gesteld, zodat werkgeversorganisaties en vakbonden beter in staat zijn om hun organiserend en uitvoerend vermogen in te richten. Dit is echter tijdelijk budget voor een maatschappelijk probleem dat alleen structureel in gezamenlijkheid -niet alleen vanuit de publieke dienstverlening- kan worden aangepakt.

Die tijdelijkheid van gelden speelt ook parten als het gaat om Leven Lang Ontwikkelen. Praktijkleren wordt namelijk ook bekostigd vanuit niet structureel beschikbare gelden. Om praktijkleren structureel een plek te kunnen bieden voor burgers is het belangrijk dat dit bekostigd wordt, net zoals regulier onderwijs. Daarmee maak je onderwijs toegankelijk voor alle burgers.”

Wat neem je vanuit Perspectief op Werk mee naar vervolgprojecten in de toekomst?

“Het belangrijkste inzicht dat ik meeneem uit deze ervaring is dat niemand de mismatch en de krapte op de arbeidsmarkt alleen op kan lossen. Dit maatschappelijke probleem vereist een integrale aanpak vanuit verschillende partijen die op elkaar aangesloten zijn. In de arbeidsmarktregio zijn we als partners hierop daarom een verkenning gestart. De ervaringen en geleerde lessen uit PoW en het RMT nemen we hierin mee. Daarmee hebben we bereikt met PoW wat we ook beoogden: een versteviging van onze samenwerking en daarmee de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de aanpak van de uitdagingen van een goed functionerende inclusieve arbeidsmarkt. PoW is in dat licht een mooi begin van een beweging dat hopelijk een goed vervolg krijgt.”

 

Bent u ook nieuwsgierig hoe de andere partners terugkijken op Perspectief op Werk en hoe zij de toekomst zien? Bekijk dan de video waarin gespreksleider Sabine van Meeteren met hen om de tafel gaat.

De partners die deelnemen aan het gesprek zijn: Martijn Middelkamp (manager binnen Den Haag Werkt), Patricia Ladan (rayonmanager UWV voor de regio Haaglanden), Maarten Bonarius (Directeur ROC Mondriaan), Yde van der Burgh (FNV bestuurder arbeidsmarktregio Haaglanden) en Bart de Bart (bestuurslid MKB Den Haag).